Pasar al contenido principal

Tagalog

Libreng Legal Na Serbisyo

Mga libreng legal na serbisyo para sa mga taong may mababang kita na taga-California na may kaugnayan sa:

 

Pabahay

 • Subsidized na Pabahay, kasama ang Seksyon 8 at Pampublikong Pabahay
 • Mga isyu sa Landlord/Pag-upa, kabilang ang mga terminasyon ng pag-upa
 • Diskriminasyon sa Pabahay: LGBTQ +, Lahi, Katayuan ng Pamilya, atbp.

Pagtatrabaho

 • Hindi bayad na sahod at overtime
 • Diskriminasyon sa trabaho: LGBTQ +, Lahi, Pagbubuntis, atbp.
 • Paghihiganti sa trabaho
 • Paglabag sa Kalusugan at Kaligtasan
 • Insurance ng kawalan ng trabaho (Unemployment Insurance)
 • Insurance sa Kapansanan ng Estado (State Disability Insurance)

Mga Publikong Benepisyo

 • CalWorks (TANF)
 • CalFresh (Mga stamp para sa pagkain)
 • Medi-Cal
 • SSI (pagbabawas o sobrang bayad)
 • Pangkalahatang Tulong

Edukasyon

 • Disiplina sa Paaralan, kabilang ang mga Suspensiyon at Pagpapatalsik
 • Edukasyong Pangwika (Biligual)
 • Edukasyon ng mga migrante
 • Espesyal na Edukasyon
 • LGBTQ + Mga Karapatan ng Mag-aaral

Magbibigay ang CRLA ng isang tagasalin ng wika nang walang bayad.

Bisitahin o tawagan ang inyong lokal na opisina ng CRLA para makapagsimula!

Disclaimer

Este sitio web no intenta proveer, ni provee consejo legal. La transmisión y obtención de la información en este sitio no intenta solicitar o crear, y no crea, ninguna relación de cliente-abogado entre CRLA, INC, y persona alguna o entidad. CRLA, Inc. solo cuenta con oficinas en California y solo provee servicios legales para demandas que ocurran en California. Nuestra póliza de privacidad es clara y firme. Este sitio web no colecta ninguna información personal sobre usted o cualquier usuario. CRLA, Inc. no es responsable por el contenido de terceros que se pueda acezar a través de este sitio.

© 2011 - CRLA
Web design: Agaric Tech Cooperative.
Photos by Creative Commons & CRLA archives