Skip to main content

Tagalog

Libreng Legal Na Serbisyo

Mga libreng legal na serbisyo para sa mga taong may mababang kita na taga-California na may kaugnayan sa:

 

Pabahay

 • Subsidized na Pabahay, kasama ang Seksyon 8 at Pampublikong Pabahay
 • Mga isyu sa Landlord/Pag-upa, kabilang ang mga terminasyon ng pag-upa
 • Diskriminasyon sa Pabahay: LGBTQ +, Lahi, Katayuan ng Pamilya, atbp.

Pagtatrabaho

 • Hindi bayad na sahod at overtime
 • Diskriminasyon sa trabaho: LGBTQ +, Lahi, Pagbubuntis, atbp.
 • Paghihiganti sa trabaho
 • Paglabag sa Kalusugan at Kaligtasan
 • Insurance ng kawalan ng trabaho (Unemployment Insurance)
 • Insurance sa Kapansanan ng Estado (State Disability Insurance)

Mga Publikong Benepisyo

 • CalWorks (TANF)
 • CalFresh (Mga stamp para sa pagkain)
 • Medi-Cal
 • SSI (pagbabawas o sobrang bayad)
 • Pangkalahatang Tulong

Edukasyon

 • Disiplina sa Paaralan, kabilang ang mga Suspensiyon at Pagpapatalsik
 • Edukasyong Pangwika (Biligual)
 • Edukasyon ng mga migrante
 • Espesyal na Edukasyon
 • LGBTQ + Mga Karapatan ng Mag-aaral

Magbibigay ang CRLA ng isang tagasalin ng wika nang walang bayad.

Bisitahin o tawagan ang inyong lokal na opisina ng CRLA para makapagsimula!

Disclaimer

This website is not intended to provide nor does it provide legal advice. Transmission and receipt of the information in this site is not intended to solicit or create, and does not create, any attorney-client relationship between California Rural Legal Assistance, Inc. and any person or entity. CRLA, Inc. only has offices in the state of California and only provides legal services for claims that arose in California. Our privacy policy is straight-forward: This website does not collect any personal information about you or any user. CRLA, Inc. is not responsible for any third-party content that may be accessed through this site.

 

© 1966–2023 California Rural Legal Assistance, Inc

Web design & development by Agaric Tech Cooperative

Photos from CRLA archives & Creative Commons sources

Legal Research Services (Bloomberg Law®) provided by the Bloomberg Industry Group

Legal Services Corporation Logo