Pasar al contenido principal

Tiếng Việt

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ

Các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người dân California có thu nhập thấp, liên quan đến:

Nhà Ở

 • HỗTrợ Nhà Ở, bao gồm Diện 8 và Nhà Ở Xã Hội
 • Các vấn đề giữa Chủ Nhà/Bên Thuê Nhà , bao gồm chấm dứt thời hạn thuê
 • Phân Biệt Cung Cấp Nhà Ở: LGBTQ+, Chủng Tộc, Tình Trạng Gia Đình, v.v

Lao Động

 • Nợ Lương và Làm Việc Ngoài Giờ
 • Phân Biệt Lao Động: LGBTQ+, Chủng Tộc , Mang Thai, v.v.
 • Trả Đũa Từ Bên Sử Dụng Lao Động
 • Vi Phạm Về Sức Khỏe và An Toàn
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • Bảo hiểm bệnh tật của tiểu bang

Phúc Lợi Công Cộng

 • CalWorks (TANF)
 • CalFresh ( Tem Phiếu Thực Phẩm)
 • Medi-Cal
 • SSI (giảm hoặc thanh toán thừa)
 • Cứu Trợ Tổng Quát

Giáo Dục

 • Kỷ Luật Của Trường, bao gồm Đình Chỉ Học và Thôi Học
 • Giáo Dục Song Ngữ
 • Giáo Dục Di Dân
 • Giáo Dục Đặc Biệt
 • LGBTQ+ Quyền Sinh

CRLA sẽ cung cấp người phiên dịch miễn phí cho quý v

Đếnhoặc gọi điện thoại cho văn phòng CRLA tại địa phương của quý vđể nhận sự trợ giúp!

 

Disclaimer

Este sitio web no intenta proveer, ni provee consejo legal. La transmisión y obtención de la información en este sitio no intenta solicitar o crear, y no crea, ninguna relación de cliente-abogado entre CRLA, INC, y persona alguna o entidad. CRLA, Inc. solo cuenta con oficinas en California y solo provee servicios legales para demandas que ocurran en California. Nuestra póliza de privacidad es clara y firme. Este sitio web no colecta ninguna información personal sobre usted o cualquier usuario. CRLA, Inc. no es responsable por el contenido de terceros que se pueda acezar a través de este sitio.

© 2011 - CRLA
Web design: Agaric Tech Cooperative.
Photos by Creative Commons & CRLA archives