Skip to main content

Tiếng Việt

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ

Các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người dân California có thu nhập thấp, liên quan đến:

Nhà Ở

 • HỗTrợ Nhà Ở, bao gồm Diện 8 và Nhà Ở Xã Hội
 • Các vấn đề giữa Chủ Nhà/Bên Thuê Nhà , bao gồm chấm dứt thời hạn thuê
 • Phân Biệt Cung Cấp Nhà Ở: LGBTQ+, Chủng Tộc, Tình Trạng Gia Đình, v.v

Lao Động

 • Nợ Lương và Làm Việc Ngoài Giờ
 • Phân Biệt Lao Động: LGBTQ+, Chủng Tộc , Mang Thai, v.v.
 • Trả Đũa Từ Bên Sử Dụng Lao Động
 • Vi Phạm Về Sức Khỏe và An Toàn
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • Bảo hiểm bệnh tật của tiểu bang

Phúc Lợi Công Cộng

 • CalWorks (TANF)
 • CalFresh ( Tem Phiếu Thực Phẩm)
 • Medi-Cal
 • SSI (giảm hoặc thanh toán thừa)
 • Cứu Trợ Tổng Quát

Giáo Dục

 • Kỷ Luật Của Trường, bao gồm Đình Chỉ Học và Thôi Học
 • Giáo Dục Song Ngữ
 • Giáo Dục Di Dân
 • Giáo Dục Đặc Biệt
 • LGBTQ+ Quyền Sinh

CRLA sẽ cung cấp người phiên dịch miễn phí cho quý v

Đếnhoặc gọi điện thoại cho văn phòng CRLA tại địa phương của quý vđể nhận sự trợ giúp!

 

Disclaimer

This website is not intended to provide nor does it provide legal advice. Transmission and receipt of the information in this site is not intended to solicit or create, and does not create, any attorney-client relationship between California Rural Legal Assistance, Inc. and any person or entity. CRLA, Inc. only has offices in the state of California and only provides legal services for claims that arose in California. Our privacy policy is straight-forward: This website does not collect any personal information about you or any user. CRLA, Inc. is not responsible for any third-party content that may be accessed through this site.

 

© 1966–2023 California Rural Legal Assistance, Inc

Web design & development by Agaric Tech Cooperative

Photos from CRLA archives & Creative Commons sources

Legal Research Services (Bloomberg Law®) provided by the Bloomberg Industry Group

Legal Services Corporation Logo