Skip to main content

Hmoob

Kev Pab Hais Plaub Pub Dawb

Kev pab hais plaub pub dawb rau cov neeg Kalifonias uas tau nyiaj los tsawg txog:

Vajtsev

 

 • Kev Pab Them Nqi Tsev, nrog rau Section 8 thiab Tsev Luam
 • Teebmeem Tswv Tsev/Neeg Xauj Tsev, nrog rau kev raug ncaws tawm tsev
 • Ciav Cais Vajtse: LGBTQ+, Hom Neeg, Tsevneeg, lwm yam.

Haujlwm

 

 • Ua Haujlwm thiab OT tsis them nyiaj
 • Ciav Cais Haujlwm: LGBTQ+, Hom Neeg, Kev Xeebtub, lwm yam.
 • Ua Phem Rau hauv Haujlwm
 • Yuam kev Nojqab Haushuv & Cobphum
 • Nyiaj Poob Haujlwm

Nyiaj Pab Pejxeem

 • Nyiaj Ntsuab (CalWorks (TANF))
 • Nyiaj Muas Noj (CalFresh)
 • Medi-Cal
 • Nyiaj Xiam SSI (txo los them tshaj)
 • Nyiaj Pab (General Relief)

Kev Kawm

 • Kev Raug Qhuab Ntuas, nrog rau Kev Txwv thiab Ncaws Tawm
 • Kev Qhia ua Ob Hom Lus
 • Kev Kawm rau Cov Neeg Khiav Tebchaws
 • Cov Kev Qhia Tshwjxeeb
 • LGBTQ+ Cov Cai

CRLA yuav muaj ib tus neeg pab txhais lus pub dawb.

Mus ntsib lossis hu rauCRLA lub chaw ua haujlwm mus pib!

Disclaimer

This website is not intended to provide nor does it provide legal advice. Transmission and receipt of the information in this site is not intended to solicit or create, and does not create, any attorney-client relationship between California Rural Legal Assistance, Inc. and any person or entity. CRLA, Inc. only has offices in the state of California and only provides legal services for claims that arose in California. Our privacy policy is straight-forward: This website does not collect any personal information about you or any user. CRLA, Inc. is not responsible for any third-party content that may be accessed through this site.

 

© 1966–2023 California Rural Legal Assistance, Inc

Web design & development by Agaric Tech Cooperative

Photos from CRLA archives & Creative Commons sources

Legal Research Services (Bloomberg Law®) provided by the Bloomberg Industry Group

Legal Services Corporation Logo